• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Wat wil de bank allemaal van mijn bedrijf weten?

Historie van het bedrijf

Historie is het fundament van de toekomst. Geef derhalve een korte historische schets van de onderneming met daarin informatie over de oprichter van het bedrijf en de oorspronkelijke activiteiten. Schets de beginjaren en de ontwikkeling van toen naar heden. Deze schets kan heel kort, slechts enkele regels, maar is wel noodzakelijk om een compleet beeld van het bedrijf te geven, in de trant van:

 “… Het bedrijf is opgericht door Pieter Staal in het jaar 1987. Bij aanvang was er maar een product, te weten stalen afdekplaten, en richtte men zich op een doelgroep: fabrikanten van stalen behuizingen voor de machinebouw. Van meet af aan was er snelle groei en vond productverbreding plaats. De onderneming was oorspronkelijk gevestigd aan huis, maar verhuisde na acht jaar naar het industrieterrein. Thans biedt het pand onvoldoende ruimte en is het plan opgevat om naar een nieuw, eigen pand te gaan verhuizen.”

Huidige activiteiten

Vervolgens geeft u een zo exact mogelijke beschrijving van de activiteiten. Als het meer activiteiten betreft: beschrijf helder wat de hoofdactiviteit is en wat de aanvullende activiteiten zijn. Onderscheidend, scherp beschrijven biedt de lezer goed inzicht. Realiseer u dat de lezer van het document geen specialist is op uw terrein en u ook niet direct heeft gesproken. Veronderstel daarom niet te veel voorkennis en formuleer eenvoudig, zonder veel vaktermen. Beperk deze passage in omvang en geef op deze plaats ook nog geen marktomschrijving. Die komt verderop in de toelichting als de externe omgeving, de markt, wordt beschreven.

Key people

Directie, management en cruciale medewerkers, wie zijn de key people? Beschrijf per (relevante) persoon in enkele regels wat diens rol en kerncompetentie(s) zijn. Geef een korte sterkte-zwakteanalyse van de ondernemer(s) en het management. Durf dit wel te beperken: benoem alleen de voor de onderneming/branche relevante aspecten, bijvoorbeeld:

 • opleiding, ervaring, vakmanschap;
 • branchekennis;
 • strategische visie;
 • kwaliteit op verschillende gebieden als financien, administratie, commercie, organisatie;
 • vertegenwoordiging in netwerken;
 • afhankelijkheid van de onderneming van betrokken ondernemers/managers, mede in het licht van eventuele opvolging.

Voorkom te veel tekst en beperk deze paragraaf tot de hoofdlijnen. Voeg in de bijlagen van het informatiememorandum de cv’s toe van de besproken directieleden, managers en key people.

Interne organisatie en systemen

Hoe is de onderneming en hoe zijn de activiteiten intern georganiseerd? Vermeld het schema met de interne organisatie, het organigram met daarin de eerder beschreven key people. In deze paragraaf geeft u een inkijkje in de wijze waarop de eigen organisatie functioneert. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke rapportagesystematiek wordt gebruikt? Vindt verslaglegging dagelijks, wekelijks of maandelijks plaats? Vermeld welke software wordt gebruikt, of in ieder geval wat wel en wat niet geautomatiseerd is. Door een complete beschrijving van de interne organisatie te geven biedt u de lezer een beeld van de kwaliteit ervan. Dit gedeelte geeft ook een verantwoording van de (later in het memorandum te bespreken) directe en indirecte kosten. Tevens geeft het inzicht in de mate van professionaliteit van het bedrijf.

Besteed aandacht aan de organisatie van het personeel, omdat dat voor veel organisaties de belangrijkste kostenpost vormt. Hoeveel medewerkers zijn er, hoeveel fte’s, hoe groot is het ziekteverzuim, hoe groot het personeelsverloop? Wat is de gemiddelde duur dat men bij het bedrijf werkt, de leeftijdsopbouw? Is personeel gemakkelijk of juist moeilijk te verkrijgen, en indien moeilijk: waarop onderscheidt u zich in de markt dat men toch voor uw bedrijf kiest?

Presenteer ook uw ‘externe organisatie’. Van welke professionele externe adviseurs wordt gebruik gemaakt? Geef een overzicht en waar nodig een toelichting. Vermeld de namen van de accountant, de financieel adviseur (bankier zonder bank), advocaat, arbodienst, het marketingbureau, et cetera.

Huisvesting

Geef aan of het pand waarin u bent gevestigd eigendom is of gehuurd is en zo ja, voor hoe lang en of er al dan niet een mogelijkheid tot verlenging bestaat. Vermeld of er grote verbouwingen zijn verricht. Houd er rekening mee dat een bank de kosten van verbouwingen in een huurpand beoordeelt als ‘opgeofferd vermogen’. Dat betekent dat een bank de waarde van de verbouwing in een huurpand in mindering brengt op het eigen vermogen op de balans. Binnen het MKB hebben veel ondernemers het bedrijfspand in eigendom. Het vormt voor velen het pensioen. Geef aan of het pand onderdeel is van de werkmaatschappij, van de holding of dat het privebezit is.

Bespreek tevens de kwaliteit van het pand. Onder kwaliteit valt ook de locatie. Hoe doeltreffend is dit pand voor juist uw activiteiten en hoe is de bereikbaarheid? Zijn er plannen om in de nabije toekomst veranderingen aan te brengen? Zijn er van gemeentelijke zijde plannen in de directe omgeving die van invloed kunnen zijn op de exploitatie van uw activiteiten en/of de waardeontwikkeling van het pand?

Gedurende een lange periode werd het bezit van onroerend goed gezien als ‘zo zeker als een huis’. Sinds de bankencrisis is de beoordeling van onroerend goed door banken sterk veranderd. De bereidheid tot financiering ervan is afgenomen. De waarde, met name de bancaire dekkingswaarde, is aanmerkelijk gedaald. Geef aan of het pand recent is getaxeerd en of de actuele waarde al dan niet in overeenstemming met de balanswaarde is. Het heeft geen zin weg te lopen voor de actuele werkelijkheid. Juist door deze onder ogen te zien kunt u de juiste maatregelen nemen.

Exploitatiecyclus

Het geheim van de smid: om een goede risicoafweging te maken wil een`bank weten wat de zogeheten exploitatiecyclus van uw bedrijf is. Men wil beoordelen wat risico’s zijn en wat de focus is. Wat wordt bedoeld met de exploitatiecyclus van de onderneming? In goed ‘Banknederlands’ heet deze de asset conversion cycle. Het is de ‘manier waarop de onderneming geld verdient’. Gevraagd wordt een toelichting te geven op het gehele proces, van inkoop tot verkoop, tot de uiteindelijke ontvangst van de opbrengsten.

Wat doet de onderneming exact en waarmee wordt het geld verdiend?

Hoe vindt de inkoop plaats, waar en waarom daar? Onder welke voorwaarden en condities? Zo ook ten aanzien van het interne proces van waarde toevoegen en het proces van de verkoop.

MVO-beleid

Hype of trend? In de maatschappij staat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in toenemende mate in de belangstelling, en zo ook bij banken. Ondernemers met een actief MVO-beleid hebben een streepje voor. De gedachte is dat goed ondernemerschap bijdraagt aan de kwaliteit van de samenleving, waarin de factoren mens, maatschappij en milieu een bijdrage leveren aan het maken van winst. Terwijl er veel gesproken wordt over maatschappelijk verantwoord ondernemen, is het nog niet eenvoudig dit eenduidig te definiëren. De Sociaal-Economische Raad (SER) hanteert de  volgende definitie: “Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies people, planet en profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. MVO behoort tot de core business van ondernemingen.”

Voeg desgewenst een ‘restparagraaf’ toe waarin niet eerder besproken items aan de orde gesteld worden. Het keuzecriterium om onderwerpen al dan niet te bespreken, is de vraag in hoeverre het desbetreffende onderwerp nu of in de toekomst van invloed kan zijn op de bedrijfsvoering van de onderneming. In veel situaties betreft het hier wet- en regelgeving vanuit de overheid. Er zijn producten en diensten die hun bestaan ontlenen aan regelgeving van de overheid (bijvoorbeeld een zelfstandig bureau dat ambulante geestelijke gezondheidszorg biedt, dankzij het bestaan van persoonsgebonden budgetten). Actuele ontwikkelingen op dat gebied dienen te worden toegelicht, inclusief de visie van de ondernemer welke maatregelen genomen zullen worden om adequaat te reageren op wijziging van de regelgeving. Andere – bijvoorbeeld lokale – bijzonderheden kunnen zijn: mogelijke wijzigingen van bestemmingsplannen, bodemverontreiniging en saneringsplannen. 

Bij MVO gaat het om de balans tussen de drie aandachtsgebieden

 • sociaal beleid: people
 • ecologisch beleid: planet
 • economisch beleid: profit

Veel ondernemers hebben vanuit zichzelf betrokkenheid binnen de drie aandachtsvelden zonder dat dit expliciet als MVO-beleid is geformuleerd. Dit is een goede gelegenheid om daaraan aandacht te besteden. Het draagt bij aan een positieve beeldvorming rondom uw bedrijf.

Overige zaken

Voeg desgewenst een ‘restparagraaf’ toe waarin niet eerder besproken items aan de orde gesteld worden. Het keuzecriterium om onderwerpen al dan niet te bespreken, is de vraag in hoeverre het desbetreffende onderwerp nu of in de toekomst van invloed kan zijn op de bedrijfsvoering van de onderneming. In veel situaties betreft het hier wet- en regelgeving vanuit de overheid. Er zijn producten en diensten die hun bestaan ontlenen aan regelgeving van de overheid (bijvoorbeeld een zelfstandig bureau dat ambulante geestelijke gezondheidszorg biedt, dankzij het bestaan van persoonsgebonden budgetten). Actuele ontwikkelingen op dat gebied dienen te worden toegelicht, inclusief de visie van de ondernemer welke maatregelen genomen zullen worden om adequaat te reageren op wijziging van de regelgeving. Andere – bijvoorbeeld lokale – bijzonderheden kunnen zijn: mogelijke wijzigingen van bestemmingsplannen, bodemverontreiniging en saneringsplannen. 

Wilt u meer informatie of advies? Neem dan gerust contact met ons op.

Auteur: Fons Huijgens

De bank de baas.

Het boek waarin jezelf je krediet bepaalt!

Meer informatie?

Neem contact op met
Fons Huijgens

06 - 120 237 00
fons@hucofin.nl