• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Hoe is een offerte opgebouwd?

Hoewel de opbouw van de offerte bij alle banken verschillend is, zijn de hoofdlijnen vergelijkbaar. De belangrijkste zaken staan over het algemeen in het begin vermeld, te weten:

 • de status van de offerte (wel of niet definitief);
 • het totale leenbedrag;
 • de kredietnemers: welke vennootschappen (of privépersonen) staan vermeld bij de kredietnemers? De vermelde entiteiten zijn alle hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele krediet

Deze specifieke hoofdpunten geven aan of de offerte is opgesteld volgens de wensen uit het financieringsmemorandum.

Vervolgens worden in de offerte vele zaken genoemd en vastgelegd. De  hoeveelheid tekst kan ertoe leiden dat u zich concentreert op uw eigen aandachtspunten en daardoor belangrijke voorwaarden en condities als bijzaken over het hoofd ziet. Neem de offerte na de bespreking in alle rust door op alle details. Toets de offerte aan uw eigen criteria. De volgende leidraad ondersteunt u in deze toets:

 • kenmerken van de offerte
 • beschikbaarstelling en looptijd
 • tarieven
 • zekerheden en bepalingen

Kenmerken van de offerte

 • Kredietnemers (debiteuren) zijn alle hoofdelijk aansprakelijk voor het krediet.
 • Tenaamstelling: deze kan afwijken van de kredietnemers. Als een financiering beschikbaar wordt gesteld aan meerdere bv’s, kan deze administratief op een naam worden geregistreerd. De andere entiteiten blijven echter wel medeaansprakelijk.
 • Bedrag: sluit het aangeboden bedrag aan bij hetgeen u nodig hebt of wordt een hogere eigen inbreng verondersteld?
 • Doel van de financiering: is er een beperking opgenomen in de aanwending van het krediet? Zo ja, past dit?
 • Geldigheidsduur van de offerte: als u niet binnen de gestelde termijn wilt of kunt reageren, vraag dan aanpassing van de geldigheidstermijn.

Beschikbaarstelling en looptijd

■  Rekening-courant: de looptijd is in principe onbepaald, tenzij er een aflossingsstructuur overeengekomen is. Het gevolg hiervan is wel dat de bank de rekening-courant op dagbasis kan beëindigen.

■  Specifieke voorwaarden voor de beschikbaarstelling: moeten al dan niet nota’s overgelegd worden? (Dit is gebruikelijk bij investeringen in een pand of machines.)

 • Opname: wordt de financiering in een keer volledig uitgeboekt of in termijnen beschikbaar gesteld?
 • Uiterste opnamedatum: een financiering wordt beschikbaar gesteld als u daartoe zelf opdracht geeft. Daarom is er een einddatum aan gekoppeld. Als de opname ver in de toekomst ligt, wil men aan de hand van actuele gegevens kunnen toetsen of de kredietverlening nog altijd verantwoord is.
 • Aflossing: op maandbasis of kwartaalbasis. Past de aangeboden aflossingsstructuur
 • bij de inkomstenstroom in uw bedrijf? Hetzelfde geldt voor de datum van de eerste aflossing. Het kan veel ruimte geven om deze een paar maanden te verleggen. Bovendien heeft de investering vaak enige tijd nodig om tot rendement te komen.
 • Extra aflossingen: bij vaste rente mag u aan het eind van de rentevastperiodeaflossen. U kunt met de bank afspreken dat er tussentijds, zonder extra kosten, 5 of 10% mag worden afgelost. Bij variabele rente mag dat bij sommige (niet alle!) banken kosteloos.

Tarieven

Het tarief kent twee componenten: rente en provisies.

■ Rente

– Variabele debetrente: deze bestaat uit een basis en een opslag. Het meest transparant is het als de basisrente ‘Euribor’ is: deze wordt dagelijks gepubliceerd. Banken hanteren in plaats van Euribor vaak een eigen ‘basisrente’. Deze is niet controleerbaar, u bent aan de willekeur van de bank overgeleverd. De opslag boven de basisrente is afhankelijk van uw specifieke situatie. De bank behoudt zich het recht voor om deze (jaarlijks) te wijzigen. Informeer naar de mogelijkheden om de opslag voor enkele jaren vast te zetten.

–   Vaste debetrente: biedt gedurende de rentevastperiode zekerheid, maar beperkt de mogelijkheid van vervroegde aflossingen. Is de aangeboden periode passend?

– Creditrente: banken vergoeden nauwelijks creditrente. De opbouw is meestal gestaffeld.

■ Provisies

De meest voorkomende zijn:

–   Afsluitprovisie: dit zijn de behandelingskosten die eenmalig worden doorberekend. Een aparte vorm van afsluitprovisie is de garantieprovisie voor een staatsgegarandeerd krediet: als de staat zich jegens de bank garant stelt voor uw financiering, berekent zij hiervoor kosten.

–   Kredietprovisie: voor het aanhouden van krediet in rekening-courant reserveert een bank geld. De kosten hiervan worden doorberekend. Let op de berekeningsmethodiek: wordt de provisie berekend over de gehele limiet (standaard), over het hoogste debetsaldo of alleen over het ongebruikte deel van het krediet? (In het laatste geval is het een bereidstellingsprovisie: dat is redelijk.)

–   Overschrijdingsprovisie: een risico-opslag die u betaalt als u tijdelijk gebruik maakt van een hoger bedrag dan de formele kredietlimiet. nb: Vaak wordt deze niet vermeld in de offerte; hij wordt altijd wel berekend!

–   Bereidstellingsprovisie: als u kiest voor een vaste rente, zal de bank de lening direct na acceptatie van de offerte inkopen om het risico van rentestijging te voorkomen. Als u vervolgens de financiering na een bepaalde tijd niet heeft opgenomen, zal de bank vanaf deze datum ‘reserveringskosten’ in de vorm van een bereidstellingsprovisie berekenen.

Zekerheden en bepalingen

■  Zekerheden: hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen notariële zekerheden (hypotheek) en onderhandse zekerheden zoals verpandingen en borgstellingen.

■  Bepalingen: hierbij kennen we twee soorten, namelijk beheerafspraken en de opschortende voorwaarden (voorwaarden voor beschikbaarstelling).

–   De beheerafspraken bepalen aan welke zaken u gedurende de looptijd van de financiering moet voldoen. Het gaat dan om het aanleveren van informatie (jaarrekeningen, tussentijdse cijfers, debiteurenlijsten, voorraadlijsten, et cetera) en het voldoen aan diverse ratio’s. Het niet voldoen aan deze afspraken kan leiden tot sancties.

–   De opschortende voorwaarden geven een opsomming van zaken die geregeld moeten worden voordat het krediet beschikbaar wordt gesteld. Daarbij vraagt de bank vaak om conveniërende zaken. Dit houdt in dat er getoetst wordt of de inhoud voor de bank acceptabel is. Dit kan leiden tot frustratie, omdat de ondernemer in de veronderstelling verkeert dat hij na het ondertekenen van de offerte snel over het geld kan beschikken. De bank wacht met de beschikbaarstelling totdat alle zaken zijn ontvangen en intern zijn geaccordeerd. Dit vergt tijd. Maak daarom goede afspraken over de vraag welke zaken op voorhand aangeleverd moeten worden en welke achteraf nog mogen.

Wilt u meer informatie of advies? Neem dan gerust contact met ons op.

Auteur: Fons Huijgens

De bank de baas.

Het boek waarin jezelf je krediet bepaalt!

Neem contact op

HUCOFIN | Corporate Finance
Economenlaan 16
5037 GG Tilburg
www.hucofin.nl
info@hucofin.nl


Drs. A.W.M. (Fons) Huijgens

T: +31 (0)6 120 237 00
E: fons@hucofin.nl